Välkommen till Nilars sida för investor relations

Här hittar du information om Nilars finansiella utveckling samt bolagsstyrning.

IR Kontakt: Jørgen Krogh, CEO +46 70 398 57 24, jorgen.krogh@nilar.com

Revisorer

Vid årsstämman den 25 maj 2023 valdes revisionsbolaget BDO Mälardalen till registrerat revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämman 2024 med Niclas Nordström (auktoriserad revisor) som huvudansvarig revisor.

BDO Mälardalen AB är bolagets revisor sedan maj 2023. Revisorn erhåller arvode enligt räkning, vilket är i enlighet med beslut på årsstämman.

Revisionsutskott & ersättningsutskott

Revisionsutskott: Britta Dalunde (ordförande), Gunnar Wieslander (styrelseordförande) och Peter Wesslau.

Ersättningsutskott: Gunnar Wieslander (styrelseordförande)och Marko Allikson.

Finansiell information

Nilars finansiella rapporter har sedan årsredovisningen 2013 upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards).

Finansiella rapporter & presentationer

Hitta och ladda ner finansiella rapporter och presentationer om Nilar International AB.

Quarterly reports

Interim report Q3 2023 (English)
Delårsrapport Q3 2023 (Svenska)
Interim report Q2 2023 (English)
Delårsrapport Q2 2023 (Svenska)
Interim report Q1 2023 (English)
Delårsrapport Q1 2023 (Svenska)
Year-end report 2022 (English)
Bokslutskommuniké 2022 (Swedish)
Interim report Q3 2022 (English)
Delårsrapport Q3 2022 (Svenska).
Interim report Q2 2022 (English)
Delårsrapport Q2 2022 (Svenska).
Interim report Q1 2022 (English)
Delårsrapport Q1 2022 (Svenska).
Year-end report 2021 (English)
Bokslutskommuniké 2021 (Swedish)
Interim report Q3 2021 (English)
Delårsrapport Q3 2021 (Svenska).
Interim report Q2 2021 (English)
Delårsrapport Q2 2021 (Svenska).
Interim report Q2 2021: Presentation (English)
Interim report Q1 2021 (English)
Delårsrapport Q1 2021 (Svenska).
Bokslutskommuniké 2020 (Swedish)
Delårsrapport Q3 2020 (Swedish)
Delårsrapport Q2 2020 (Swedish)
Delårsrapport Q1 2020 (Swedish)
Bokslutskommuniké 2019 (Swedish)
Delårsrapport Q3 2019 (Swedish)
Delårsrapport/Interim report Q2 2019 (Swedish+English)
Delårsrapport/Interim report Q1 2019 (Swedish+English)
Bokslutskommuniké/Year-end report 2018 (Swedish+English)
Delårsrapport/Interim report Q3 2018 (Swedish+English)
Delårsrapport/Interim report Q2 2018 (Swedish+English)
Delårsrapport/Interim report Q1 2018 (Swedish+English)
Bokslutskommuniké/Year-end report 2017 (Swedish+English)
Delårsrapport/Interim report Q3 2017 (Swedish+English)
Delårsrapport/Interim report Q2 2017 (Swedish+English)
Delårsrapport/Interim report Q1 2017 (Swedish+English)
Bokslutskommuniké/Year-end report 2016 (Swedish+English)
Delårsrapport/Interim report Q3 2016 (Swedish+English)

Koncernen Nyckeltal

IFRS, Audited.

MSEK2022202120202019201820172016
Resultaträkning
Nettoomsättning0.317.825.210.43.43.43.4
Bruttoresultat-150.3-479.5-199.2-151.1-35.7-35.7-35.7
EBITDA-185.8-382.1-223.4-183.0-77.8-77.8-77.8
Rörelseresultat / EBIT-249.1-596.4-284.0-221.7-89.9-89.9-89.9
Resultat före skatt-287.5-600.5-342.9-238.5-91.1-91.1-91.1
Periodresultat-287.5-600.5-342.9-238.5-91.1-91.1-91.1

Övrigt
Avskrivningar-63.2-76.8-60.7-38.8-12.1-12.1-12.1
immateriella anläggningstillgångar0.0-31.6-30.9-28.2-7.3-7.3-7.3
materiella anläggningstillgångar-53.9-39.8-24.9-6.9-4.7-4.7-4.7
Inköp/upparbetning utgifter för utveckling5.923.430.426.817.417.417.4
Medelantal anställda, antal1101851279048
 
Kassaflöde från
den löpande verksamheten-217.9-446.6-211.6-153.9-73.6-153.9-73.6
investeringsverksamheten-48.2-215.1-111.5-135.2-45.6-135.2-45.6
finansieringsverksamheten240.0818.5233.6420.076.9420.076.9
Periodens kassaflöde-26.1156.8-89.4130.9-42.3130.9-42.3

Antal aktier och teckningsoptioner, tusental
Genomsnittligt antal emitterade aktier229,973.032,285.14,589.34,047.73,281.24,047.73,281.2
Genomsnittligt antal emitterade teckningsoptioner250.3260.356.1149.5275.3149.5275.3
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning182,630.237,877.84,658.84,197.23,556.54,197.23,556.5
MSEK22/12/3121/12/3120/12/3119/12/3118/12/3117/12/3116/12/31
Balansräkning
Anläggningstillgångar462,3440,9421,0370,4232,8198,5178,9
Omsättningstillgångar324,7374,3155,3195,556,186,227,9
Summa tillgångar787,0815,2576,4565,9288,9284,7206,8
 
Eget kapital450,4491,5103,1275,8201,3274,3186,0
Långfristiga skulder222,6181,2119,133,0
Kortfristiga skulder114,0142,5354,1257,187,510,420,7
Summa eget kapital och skulder787,0815,2576,4565,9565,9284,7206,8
 
Övrigt
Aktiverade patentkostnader1,21,10,51,21,52,02,5
Aktiverade utvecklingskostnader44,638,7184,3190,8191,8181,3164,1
Maskiner och inventarier168,7193,2146,460,516,27,010,2
Pågående nyanläggningar174,6155,150,680,423,28,25,7
Varulager101,999,342,017,68,04,75,7
Likvida medel204,7230,773,9163,432,574,817,6
Soliditet, %57 %60 %18 %49 %70 %96 %90 %
Skuldsättningsgrad, ggr0,70,74,61,00,40,00,0
 
Antal aktier och teckningsoptioner, tusental
Antal emitterade aktier vid periodens slut318 582,345 511,75 025,24 431,93 451,03 270,62 615,5
Antal teckningsoptioner vid periodens slut250,3260,3170,6149,5149,5319,9320,6

Senaste regulatoriska pressmeddelande

Visa alla regulatoriska pressmeddelande

Bolagsstyrning

En god bolagsstyrning skapar en miljö av förtroende, transparens och ansvar vilket är avgörande för att främja långsiktiga investeringar, finansiell stabilitet och affärsintegritet. Genom detta stödjer den även en hållbar tillväxt och mer inkluderande samhällen.

Bolagsstämma
Här hittar du information om våra bolagsstämmor.

Bolagsordning
För publikt bolag
Nilar International AB, org.nr 556600-2977

Styrelseutskott
All information om ersättningsutskott och revisionsutskott.

Valberedning
All information du behöver om valberedningen.

Incitamentsprogram
All information du behöver om Nilars incitamentsprogram.

Riktlinjer för ersättning
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Aktien

Nilar International AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag.

Bolagets aktier är sedan 30 april 2021 noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Kortnamn för aktien: NILAR
ISIN-kod: SE0015950001
LEI 549300YB1GKR0RB4XL64

För aktuell aktiekurs, vänligen följ denna länk: Klicka här.

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital uppgår till 53 097 042 SEK fördelat på 318 582 257 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om cirka 0,17 SEK. Samtliga aktier i Bolaget berättigar till en röst per aktie vid bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier i Bolaget som innehas av aktieägaren.

Certified advisor

FNCA Sweden AB
www.fnca.se
info@fnca.se

Aktieägare

Största aktieägarna per 29 september 2023

NamnAntal aktierAndel % kapital/röster
BNP Paribas SA Paris38 428 37112,06%
Första AP-Fonden30 212 3719,48%
Fjärde AP-Fonden25 234 3797,92%
R&H Trust Company (Jersey) Ltd12 939 6934,06%
UBS Switzerland AG11 703 4423,67%
Banque Pictet & Cie (Europe) SA9 993 6033,14%
Avanza Pension8 411 3562,64%
Brohuvudet AB7 668 2762,41%
Hållbar AB6 225 5691,95%
ABN AMRO Sweden Client Non-treaty6 049 3231,90%
Övriga161 715 87450,77%
Summa318 582 257100,0%

Aktiekapitalets utveckling

Per 31 October 2022

HändelseÅrFörändring av antalet aktierAntal aktier efter emission
Grundande2000100 000100 000
Nyemission1)2004106 130206 130
Nyemission1)200520 918227 048
Nyemission200541 500268 548
Nyemission200614 600283 148
Nyemission200781 193364 341
Nyemission2009155 773520 114
Nyemission2011175 407695 521
Nyemission1)2012280 485976 006
Nyemission2)201368 6601 044 666
Nyemission1)201364 4891 109 155
Nyemission2013164 9631 274 118
Nyemission1)201480 6841 354 802
Nyemission20143 3241 358 126
Nyemission20156 9601 365 086
Nyemission2015989 0522 354 138
Nyemission2016238 6002 592 738
Nyemission201622 8032 615 541
Nyemission2017129 2852 744 826
Nyemission2017525 7533 270 579
Nyemission1)2018180 4033 450 982
Nyemission2019980 8754 431 857
Nyemission2)2020275 6694 707 526
Nyemission20206 9674 714 493
Nyemission2020310 6985 025 191
Nyemission202162 0005 087 191
Aktiesplit 1:6202125 435 95530 523 146
Nyemission IPO202111 194 02941 717 175
Utbyte konvertibler20213 582 25245 299 427
Nyemission (övertilldelningsoption IPO)2021212 32445 511 751
Nyemission (företrädesemission)2022251 555 232297 066 983
Nyemission (företrädesemission)202221 515 274318 582 257
1) Kvittning. 2) Kontant, kvittning.

Kalender

Kommande händelser

  • Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2023: 16 februari 2024
  • Årsredovisning 2023: 12 April 2024
  • Rapport för första kvartalet 2024: 3 Maj 2024
  • Årsstämma 2024: 23 Maj 2024
  • Rapport för andra kvartalet 2024: 9 Augusti 2024
  • Rapport för tredje kvartalet 2024: 1 November 2024
  • Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2024: 14 februari 2025