Riktlinjer för ersättning

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Extra bolagsstämman den 12 mars 2021 beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjernas huvudsakliga innehåll presenteras nedan.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattar styrelseledamöter, den verkställande direktören samt personer som direkt rapporterar till den verkställande direktören. Riktlinjerna ska tillämpas på fast grundlön och rörlig ersättning som avtalas, och på förändringar som görs i sådana ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av bolagsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman eller andra ersättningar som utgår till ledande befattningshavare och som inte uttryckligen framgår av dessa riktlinjer. 

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå, helt eller delvis, riktlinjerna om det i ett enskilt fall anses att ett avsteg från riktlinjerna är affärsmässigt motiverat enligt styrelsens bedömning.

Ersättningen till ledande befattningshavare utgörs av fast grundlön och rörlig ersättning. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av riktlinjerna – besluta om aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar. 

Bolagets styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen och informeras om på årsstämman.

Fast grundlön

Fast grundlön för den verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare omprövas årligen.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska bestå av två delar. Den ena delen bestäms av att vissa mål för Bolaget uppnås, medan den andra delen bestäms av att individuella mål uppnås. 

Den huvudsakliga delen av den rörliga ersättningen är kopplad till Bolagets finansiella mål, medan den individuella delen utgör en mindre andel av densamma.

Mål för den verkställande direktören föreslås av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen, medan mål för övriga ledande befattningshavare föreslås av den verkställande direktören och beslutas av ersättningsutskottet.

Mål beslutas under det första kvartalet av respektive räkenskapsår och måluppfyllelsen mäts och utbetalning sker så snart som möjligt efter det att årsstämman fastställt årsredovisningen avseende intjänandeåret.

Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till 30 procent av den fasta grundlönen för den verkställande direktören och CFO samt 20 procent av den fasta grundlönen för övriga ledande befattningshavare.

Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal. Om avgångsvederlag skulle utbetalas utgår ingen rörlig ersättning för tiden efter uppsägningstidens utgång. Den rörliga ersättningen ska vara pensionsgrundande.

Långsiktiga incitamentsprogram 

Ledande befattningshavare kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller aktiekursrelaterade. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.