Styrelseutskott

Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som består av följande två ledamöter: Gunnar Wieslander och Marko Allikson.

Ersättningsutskottets huvuduppgift är bland annat att förbereda styrelsens beslut i frågor som rör principer för ersättning, ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen, övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning till företagsledningen samt övervaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till företagsledningen som bolagsstämman fastställer. Ersättningsutskottet ska sammanträda minst två gånger per år och i övrigt när så krävs.

Revisionsutskott

Nilar har ett revisionsutskott som består av följande tre ledamöter: Britta Dalunde (ordförande), Gunnar Wieslander och Peter Wesslau.

Ledamöterna i revisionsutskottet får inte vara anställda i Bolaget. Minst en av ledamöterna ska ha redovisnings- eller revisionskompetens. Utskottet ska utse en av sina ledamöter till ordförande. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i andra avseenden, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroller, internrevision och riskhantering, informeras om revisionen av årsredovisningen och den sammanställda redovisningen, granska och övervaka revisorernas opartiskhet och självständighet och i samband med detta ägna särskild uppmärksamhet åt om revisorerna tillhandahåller andra tjänster till Bolaget än revisionstjänster samt bistå vid framtagandet av förslag till årsstämmans beslut om revisorsval. Revisionsutskottet ska sammankallas minst fem gånger per år och minst en gång per år för att sammanträda med revisorns representanter.