Incitamentsprogram

Teckningsoptionerna är utgivna av moderbolaget Nilar International AB. Teckningsoptionerna kan utnyttjas av innehavaren när som helst efter intjänandedagen till och med slutdagen. Varje teckningsoption ger i sin tur rätt till teckning av 21,1 stamaktier i Nilar International AB. I
de fall teckningsoptioner tilldelats anställda förverkas tilldelade icke intjänade personaloptioner vid anställningens upphörande. Optionerna är behäftade med hembud. Det verkliga värdet för de utgivna teckningsoptionerna har fastställts med hjälp av Black-Scholes värderingsmodell. Viktiga indata framgår av tabellen ovan.

Incitamentsprogram 2017

Vid extra bolagsstämma i december 2017 beslutades om ett optionsprogram (2017:1) riktat till ledande befattningshavare och styrelseledamöter omfattande 122 071 teckningsoptioner.
10 000 tilldelades under fjärde kvartalet 2018. Inga ytterligare teckningsoptioner inom optionsprogram 2017:1 utöver de 10 000 har tilldelats. Teckningsoptionerna överläts till marknadspris. Teckningsoptionerna intjänas över tre års tid och förföll den 5 december 2021.

Incitamentsprogram 2021:1-2 (incitamentsprogram för anställda (LTIP) och styrelseledamöter)

Extra bolagsstämman den 12 mars 2021 beslutade att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget (LTIP) (2021:1) samt ett
incitamentprogram för styrelsen i Bolaget (2021:2). Totalt kan högst 95 000 optionsrätter emitteras under incitamentsprogrammen. Vid teckningsperiodens utgång den 26 mars 2021 hade 53 682 av totalt 55 000 tilldelade optionsrätter inom 2021:1 och 36 000 av totalt 40 000 tilldelade optionsrätter inom 2021:2 tecknats. Likvid om 1 794 TSEK för samtliga optionsrätter har erhållits.

För optionsprogram 2021:1 och 2021:2 gäller att varje option ger rätt att teckna 21,1 (1) antal aktier. Genomsnittligt vägt lösenpris uppgår till 21,33 kr (450kr) per aktie. Det vägda lösenpriset har omräknats per 2022 till följd av genomförda aktiesplit och nyemission vilket enligt villkoren för optionsprogrammen föranleder omräkning av lösenpris och de antal aktier som varje option ger rätt att teckna. Möjlig utspädningseffekt vid fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner är 0,6%.

2021:2 2021:12017:1
Startdatum2021-03-122021-03-122017-12-05
Slutdatum2024-09-302024-09-302021-12-29
Marknadsvärde på aktie (SEK)300300230
Lösenpris per aktie (SEK)450450418
Volatilitet0,30,30,3
Löptid i år3,23,24,0
Riskfri ränta−0,37 %−0,37 %−0,2 %
Direktavkastning
Marknadsvärde per option enligt Black-Scholes (SEK)20,0020,009,97
Antal ursprungligt tilldelade40 00055 000122 071
Utestående 1 januari 2020
Tilldelade under 201810 000
Tilldelade under 202136 00053 682
Förverkade tidigare år-122 071
Förverkade under 2020
Inlösta under 2020
Förfallna under 2021-10 000
Utestående 31 december 202236 00053 682