Bolagsstämma

Här hittar du information om våra bolagsstämmor.

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutande organ och vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, såsom fastställande av resultaträkning och balansräkning, disposition av Bolagets vinst, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorer. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. I enlighet med Bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma och kallelse till extra bolagsstämma där frågan om ändring av bolagsordningen ska behandlas utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse till såväl årsstämmor som extra bolagsstämmor sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att göra kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att delta på bolagsstämmor

Samtliga aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman och har meddelat Bolaget sin avsikt att delta på bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att närvara vid bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägare kan vanligtvis registrera sig till bolagsstämmor på flera olika sätt, vilket framgår av kallelsen till bolagsstämman.

Initiativ från aktieägare

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste lämna in en skriftlig begäran till styrelsen. Begäran ska vanligtvis ha kommit till styrelsen senast sju veckor före bolagsstämman.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma kommer att hållas måndagen den 13 november 2023 kl. 13.00 i Baker McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Årsstämma 2023

Ordinarie årsstämma hölls torsdagen den 25 maj 2023 kl. 12.00 i Scandic hotell Täbys lokaler på Näsbyvägen 4 i Täby.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma hölls måndagen den 13 mars 2023 kl. 13.00 i Scandic hotell Täbys lokaler på Näsbyvägen 4 i Täby.

Årsstämma 2022

Ordinarie årsstämma hölls onsdagen den 22 juni 2022 kl. 14.00 i Scandic hotell Täbys lokaler på Näsbyvägen 4 i Täby.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma hölls den 18 maj 2022. Extrastämman genomfördes genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning).

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma hölls den 3 mars 2022. Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av coronaviruset (Covid‑19). Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder genomfördes extrastämman genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Årsstämma 2021

Ordinarie årsstämma hölls onsdagen den 30 juni 2021 kl. 13.00 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av coronaviruset (Covid‑19). Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer således inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 30 juni 2021.

Extra General Meeting

The extra general meeting of the shareholders of Nilar International AB was held on 19 April 2021, at 10.00, at Baker & McKenzie’s premises on Vasagatan 7 in Stockholm, Sweden.

Extra General Meeting

The extra general meeting of the shareholders of Nilar International AB was held on 12 March 2021, at 10.00, at Baker & McKenzie’s premises on Vasagatan 7 in Stockholm, Sweden.

Annual General Meeting 2020

The annual general meeting of the shareholders of Nilar International AB was held on 30 June 2020, at 16.00, at Baker & McKenzie’s premises on Vasagatan 7 in Stockholm, Sweden.

Extra General Meeting

The extra general meeting of the shareholders of Nilar International AB was held on 10 June 2020, at 10.00, at Baker & McKenzie’s premises on Vasagatan 7 in Stockholm, Sweden.

Annual General Meeting 2019

The annual general meeting of the shareholders of Nilar International AB was held on 19 June 2019, at 10.00, at Baker & McKenzie’s premises on Vasagatan 7 in Stockholm, Sweden.

Extra General Meeting

The extra general meeting of the shareholders of Nilar International AB was held on 5 March 2019, at 14.00, at Baker & McKenzie’s premises on Vasagatan 7 in Stockholm, Sweden.