Prestanda

Det unika och patenterade Nilar Hydride-batteriet® använder en bipolär design där cellerna staplas horisontellt för att få maximal rymdeffektivitet. Detta bidrar till att göra batteriet till en pålitlig kraftkälla i mer än 20 år.

Laddning

Det rekommenderade laddningsförfarandet är konstant strömladdning med laddningsavslutning baserat på temperaturökningshastighet (dT / dt), tillsammans med ett maximalt tillåtet tryck och packtemperatur. Laddningsproceduren kan användas för laddning av batteripack med batteripackets temperatur i intervallet -10 °C till +40 °C. Inom detta temperaturområde laddas ett helt urladdat batteri inom 3,5 timmar.

En unik egenskap hos Nilars Hydride® elektrokemiska system vid laddning är uppbyggnaden av tryck och temperatur i slutet av laddningen. Den unika trycksensorn som är integrerad i Nilar-batteripacket, tillsammans med uppmätt batteripacktemperatur, är effektiva medel för att säkra laddningsavslutning över hela temperatur- och effektområdet. Vid låga temperaturer kan laddningshastigheten begränsas av en ökad spänning. Vid förhöjda temperaturer begränsas den maximala laddningshastigheten av ökningen av temperatur och tryck vid slutet av laddningen.

Cykellivslängd som en funktion av SOC-fönstret

Cykellivslängd

Cykellivslängd är antalet laddningar och urladdningar som ett batteri kan uppnå innan urladdningskapaciteten sjunker till en förutbestämd kapacitet. Ett antal omständigheter måste beaktas vid uppskattning av cykellivslängden. Bland de viktigaste är temperatur, laddningsmetod, laddnings- och urladdningshastigheter, urladdningsdjup (DOD) och miljöaspekter. Den största påverkan på cykellivslängden kommer från batteripaketets temperatur, laddningsproceduren och SOC-driftsfönstret. Ju grundare ett batteri cyklas, desto högre är antalet cykler tills batteriet inte kan upprätthålla den nödvändiga servicen.

En av de överlägsna egenskaperna hos Nilars batterier är den mycket stabila prestandan under hela livet. Vanligtvis ökar batteriets impedans när batteriet används. Detta resulterar i minskad körtid och slutligen, beroende på hur livslängdens slut definieras, kan batteriet inte fungera som förväntat. Den stabila och väldefinierade prestandan som upplevs med Nilars batterier, är en följd av de inneboende egenskaperna hos Nilar Hydride-tekniken® tillsammans med den höga tillverkningskvaliteten som uppnås genom vår patenterade bipolära designe. Den huvudsakliga åldringsmekanismen är uttorkning, vilket orsakar en långsam ökning av impedansen över cykler.

Kapaciteten försämras inte under cykling. Nilar Hydride-batterier® kan lagras i många år utan förlust av prestanda. Det finns ingen sönderdelning av elektrolyten, varken vid full laddning eller fast elektrolytgränssnitt, som förbrukar laddningsbärare med skadlig effekt på kapacitet och impedans. Cellimpedans i en hydridcell (NiMH) bestäms av mängden elektrolyt i separatorn. Med tiden minskar elektrolyten i separatorn (uttorkning) med en långsam minskning av konduktiviteten. Slutligen, beroende på belastningen, är batteriets körtid nere på en nivå där batteriet anses vara förbrukat. Slutet av livscykeln definieras ofta som 80 % av den ursprungliga kapaciteten men kan baseras på andra programspecifika begränsningar eller kapacitetsnivåer.

Illustration av cellbalansering.

Cellbalansering

Alla batterier i ett system är inte identiska, de har ofta små skillnader i energikapacitet. När varje sträng är ansluten matchas batterierna för att se till att varje sträng innehåller batterier som är ytterst lika. När batteristrängen cyklas blir SOC för de enskilda batterierna ojämn och energikapaciteten sänks.

Ett sätt att återställa och jämna ut batteriernas energikapacitet är att utföra en cellbalansering. Denna procedur består av att ladda batterierna till 100% SOC, följt av en kort väntan och sedan ladda batterierna igen. Detta utförs för att trycka tillbaka batterierna med lägre kapacitet till sin ursprungliga maximala kapacitet.

En cellbalanseringsfunktion är inbyggd i Nilar BMS och kan utlösas av systemets ägare.