Hållbarhet

Nilar-batterier är gjorda med minimala råvaror som är svåra att återvinna. Till skillnad från de flesta industribatterier innehåller Nilar Hydride®-batterier varken kadmium, kvicksilver eller bly för att ge kraftfulla resultat. Och till skillnad från många andra kemier, som ofta är dyrare att återvinna än min, är nickel ett aktivt återvunnet och återanvänt material.

Nilar-batterier är designade med återvinningsbarhet i åtanke. Från nickelet som används för att driva dem till tätningarna och höljet som används till kontaktplattorna som överför energin, de olika elementen som batteriet består av kan återanvändas i industriell tillverkning, såsom tillverkning av nya Nilar-batterier. Filosofin för den cirkulära ekonomin har varit en central del av FoU-processen för Nilar Energy-serien, vilket har minskat kostnaderna och miljöpåverkan från batterierna.

Hantering av batteriavfall i Europa regleras i enlighet med batteridirektivet 2006/66/EC och EU-medlemsstaternas nationella lagstiftning. Nilar tar fullt ansvar för att ta tillbaka Nilar-batterier och för återvinningsprocessen av dem. Återvunna batterier återvinns systematiskt och materialen återanvänds antingen i nya batterier eller i andra industrier. När ditt Nilar-batteri är klart för kassering, rekommenderas att du skickar batteriet till den lokala Nilar-batterihandlaren eller till Nilar AB.

Nilar innovationer för hög återvinningseffektivitet:

  • Utvecklad metod för återanvändning av batterimaterial i vår produktionslinje.
  • Fullständigt återvinningsbar.
  • Låg användning av svåråtervinningsbara råvaror.
  • Tillverkad i Sverige med 100 % förnybar energi.

Nilars produkter är kompatibla med följande direktiv och
föreskrifter:

  • EU-direktiv 2006/66/EG (‘Batteridirektivet’). Batterierna innehåller inte tungmetallerna kvicksilver eller kadmium.
  • Direktiv 2012/19/EU om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
  • Begränsningar av vissa farliga ämnen enligt RoHS-direktivet 2011/65/EU.
  • Nilar-produkter är i överensstämmelse med förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, auktorisation och begränsning av kemikalier (REACH).