Information till dig som äger ett energilager med batterier från Nilar

Information till dig som äger ett energilager med batterier från Nilar,

Vi vill göra er uppmärksamma på att Ni kan komma att bli kontaktade av vår samarbetspartner Granitor i samband med inspektionsarbete. Detta gäller enbart kunder i Sverige.

Vid frågor avseende detta, hänvisar vi Er till att kontakta vår supportavdelning på support@nilar.com.


Klimatförändringens offer


Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har fler än 220 miljoner bekräftade covid-19-fall rapporterats sedan pandemins början. Fram till den 23 september 2021 hade 4 713 543 människor avlidit på grund av covid-19, en siffra som tyvärr fortsätter att öka. Det finns en medvetenhet om hur viktigt det är att minska spridningen av coronaviruset, och läkarkåren står i frontlinjen i denna kamp. Trots att de står i centrum för denna globala pandemi har 220 ledande medicinska tidskrifter känt sig tvungna att mana till åtgärder mot klimatförändringarna för mänsklighetens skull. Den 6 september publicerades en alarmerande ledare i 231 internationella tidskrifter samtidigt. Enligt ledaren är det största hotet mot folkhälsan i världen att världens ledare fortfarande inte har lyckats hålla den globala temperaturökningen under 1,5 °C och återställa naturen.

Detta exempellösa, samordnade upprop är riktat till alla världens ledare och återspeglar det grundläggande samförståndet inom läkarkåren. Tidpunkten valdes inte av en tillfällighet, eftersom ett sammanträde i FN:s generalförsamling inleddes den 14 september, följt av den mycket emotsedda 26:e partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (COP26) i Glasgow i november. I en diskussion om ledaren med Wall Street Journal konstaterade chefredaktören för New England Journal of Medicine: ”Det är uppenbart att klimatförändringen är ett problem. Men det är mindre uppenbart att det är ett folkhälsoproblem, inte bara en fysisk katastrof. Medierna inriktar sig mest på ansträngningarna att minska koldioxidutsläppen inom industrin. Hälsoeffekterna prioriteras dock inte så högt, eftersom det finns så många sammanflätade konsekvenser. Läkarkåren har länge försökt uppmärksamma världens ledare på detta, med en enträgenhet som endast har förändrats i takt med att stödet och enigheten har ökat. I ett tidigare brev i maj 2020 uppmanades G20-ledarna att vidta stimulansåtgärder mot pandemin för att också ta itu med de grundorsaker som ökade samhällets sårbarhet. De konstaterade att skyddet och främjandet av hälsan måste stå i centrum för den enorma finansieringen inom nyckelsektorer som hälso- och sjukvård, transport, energi och jordbruk.

I förhållande till den förindustriella perioden närmar sig den globala temperaturökningen 1,5 °C. Som Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har påpekat närmar sig världen ett krisläge om inget görs nu. Klimatförändringen är förknippad med meteorologiska och extrema väderhändelser. Stormar som enligt beskrivningarna inträffar ”en gång i livet”, ”en gång vart femtionde år” eller ”en gång per årtionde” kommer nu allt oftare. De lämnar inte bara död och förödelse efter sig, utan leder också till infektionssjukdomar, dödlighet i samband med värmeböljor och försämrad luftkvalitet, för att bara nämna några efterverkningar. I den hälsoinriktade ledaren framhävdes skillnaderna i den globala folkhälsan och att krisen på ett oproportionellt sätt påverkar länder och samhällen som har bidragit minst till problemen. Rikare länder kan uppnå stora utsläppsminskningar, men låg- och medelinkomstländer behöver stöd för att dessa insatser ska få någon allmän effekt. Höginkomstländerna måste göra mer och förbättra transport- och hälsoinfrastrukturen, produktionen och distributionen av livsmedel och finansmarknaderna för att skapa en hållbar, motståndskraftig och rättvis framtid.

Det finns onekligen en stor tacksamhet mot forskarsamhället och läkarkåren, som gemensamt bekämpade pandemin, tog hand om alla patienter och utvecklade vacciner. De fortsätter denna lovvärda kamp utan att ge efter. Klimatkrisen är dock ett stort orosmoment, och de kan inte låta världen kollapsa på ett område samtidigt som de kämpar på ett annat. Därför gick de ut med ett samordnat upprop. De förväntar sig inte något mirakel, utan en hållbar strategi som kan samordnas globalt. Det är avgörande att vi på ett genomgripande sätt förändrar vår livsstil, men det innebär inte ett slut på den. Som de konstaterar måste vi göra allt som står i vår makt för att underlätta omställningen till en hållbarare, rättvisare, motståndskraftigare och friskare värld. Efter forskarsamhällets entydiga konstaterande att det finns obestridliga belägg för att klimatförändringen orsakas av människan, är det nu dags för människan att få bukt med den. Här måste alla bidra med förenade insatser och angripa problemen från olika håll. Nilar bidrar till minskningen av koldioxidutsläppen och är hedrat av att vara en del av en nytänkande grupp som inte ger efter i sin strävan efter en bättre framtid.


21 gröna och hållbara projekt mitt i Stockholm

Den 10 september invigde Europeiska investeringsbanken (EIB) en fotoutställning på Raoul Wallenbergs torg i Stockholms innerstad. De utställda bilderna ger en inblick i 21 gröna och hållbara projekt som EIB har finansierat under de senaste åren. Huvudtemat är ”samarbete för en hållbar framtid”. Det är fritt tillträde till utställningen, så att allmänheten kan lära sig mer om dessa progressiva projekt.

Sedan EIB tog på sig rollen som Europas klimatbank har den intensivt strävat efter att anpassa sin utlåning till klimatrelaterade mål och Parisavtalet. Den ambitiösa planen har tillfört finansiering till många innovativa och banbrytande företag som ägnar sig åt viktiga aspekter av den gröna omställningen. Nilar är ett av de företag som presenteras i utställningen. Här har EIB finansierat en utökning och förbättring av produktionslinjerna och har bidragit med finansiering till forsknings- och utvecklingsarbetet för att öka Nilar Hydride®-teknikens kommersiella lönsamhet.

Fotoutställningen kommer att finnas på Raoul Wallenbergs torg under september, och flyttas sedan till Sergels torg i oktober. Mer information om dessa projekt finns på EIB:s webbplats, som du kommer till genom att klicka här.


Nilar Industry Highlights – Vi kan inte blunda för klimatförändringen

Trots att många andra allvarliga händelser äger rum runt om i världen fokuserar en stor del av forskarsamfundet på klimatförändringen. Det är ingen slump att debatten har intensifierats de senaste veckorna. Nyligen lade FN:s klimatpanel IPCC fram sin sjätte utvärderingsrapport. Analysen av det globala läget är lika slutgiltig som tydlig. I stället för att antyda att människans påverkan bara är en av många bidragande faktorer, slår rapporten fast att bevisen för att människan orsakar klimatförändringen är överväldigande. Budskapet från forskarsamfundet i IPCC är helt entydigt och går inte att blunda för.

IPCC bildades i syfte att löpande analysera den globala uppvärmningen genom att sammanställa forskningsrön. Uppdraget var att förse stater och politiker med den information och vägledning de behöver för att fatta välunderbyggda beslut. Under årens lopp har IPCC lagt fram en rad informationsstinna rapporter som bygger på material från många olika aktörer i ett stort antal länder. Det är inte bara dataanalysen och -modelleringen som har förbättrats i takt med tekniken – även IPCC:s förmåga att utvärdera resultaten har utvecklats. Med större säkerhet än i tidigare rapporter drar IPCC slutsatsen att en klimatförändring orsakad av människan har varit den viktigaste orsaken till extrema väder- och klimathändelser i samtliga regioner i världen.

IPCC:s rapport är uttömmande och går in på många detaljer, men innehåller också korta sammanfattningar för specifika målgrupper. En av de viktigaste indikatorerna på att det äger rum en klimatförändring är den globala yttemperaturen. Det är detta som kort och gott brukar kallas ”global uppvärmning”, ett uttryck som blev gångbart när en klimatforskare på NASA använde det i en senatsutfrågning. Det är allmänt vedertaget att den genomsnittliga yttemperaturen ökar. Emellertid har detta fått större uppmärksamhet sedan Parisavtalet ingicks 2015, vid FN:s klimatkonferens COP21. Ett urval av IPCC:s uppdaterade data och modeller återges i Figur SPM.1b nedan. Den stigande svarta trendlinjen sammanfaller med den tekniska utvecklingen, exempelvis när personbilar och flygplan slår igenom, persondatorn uppfinns och internet växer fram. Som diagrammet visar accelererar ökningen av medeltemperaturen på jorden stadigt. 2020 uppgick den till 1,26°C, och temperaturen ökade i ett snabbare tempo än någon gång de senaste tvåtusen åren. Liksom i tidigare rapporter pekar IPCC i sin nya rapport på riskerna om temperaturökningen når eller överstiger 1,5°C, och presenterar ett antal scenarier för den tänkbara utvecklingen i olika regioner i världen.

Tidigare kallades ökande utsläpp av växthusgaser för global uppvärmning, men begreppet är alltför snävt. Uttrycket ”klimatförändringen” avser samtliga aspekter av den långsiktiga klimatförändringen på jorden. Figur SPM.9 i IPCC:s rapport (se nedan) visar grafiskt de förändringar av det globala klimatet som förutspås. Den ljusa bakgrunden i diagrammet är samtliga regioner som potentiellt kan påverkas av respektive klimatrelaterad effekt (climatic impact driver, CID). De mörkare staplarna är det faktiska antalet regioner som kommer att påverkas. Som diagrammet visar kommer samtliga regioner att exponeras för minst fem klimatrelaterade effekter de närmaste 20-30 åren. Tio av de angivna klimatrelaterade effekterna kommer att påverka i stort sett alla regioner (96 procent, enligt IPCC). Vi har redan nämnt yttemperaturen. Andra effekter är minskad isbildning, frost och snö, samt allt fler översvämningar och mer erosion i kustområden. De flesta av dessa prognoser görs med hög säkerhet. Inga görs med låg säkerhet. Det innebär att förändringarna som visas i grafen blir det sannolika framtida utfallet, om inte kraftfulla åtgärder vidtas. För att visualisera temperatur- och nederbördseffekter bättre har IPCC tagit fram ett unikt verktyg, en interaktiv atlas som visar hur olika scenarier påverkar världen (se interactive-atlas.ipcc.ch).

När Parisavtalet ingicks uttalade ett flertal länder att det fanns ett behov av gemensamma åtgärder mot klimatförändringen. Många ledare i världen utfäste sig att minska temperaturökningen till under 2°C, och att införa ett system som hindrar att temperaturen börjar öka igen. Ramverket var uppmuntrande och en grund har nu lagts i form av diverse regelverk och politiska satsningar. En ofrånkomlig slutsats av IPCC:s analys var dock att de globala åtgärderna för att minska koldioxidutsläppen inte räcker – det behövs mer drastiska åtgärder. IPCC har uppdaterat alla sina modeller för att avspegla aktuella temperatur- och utsläppsvärden, vilket i sin tur har påverkat prognoserna. Det visade sig att alltför stora utsläpp alltjämt var ett problem, och att utvecklingen hämmades av ett antal nyckelfaktorer. Det finns överväldigande och övertygande bevis för att människan har orsakat långsiktiga förändringar i alla de viktigaste komponenterna i klimatsystemet, och fortsätter att göra detta. Vägen framåt präglas av en stor inneboende osäkerhet. Ny teknik utvecklas, men än så länge är det oklart hur den infrastruktur ska se ut som krävs för att lansera tekniken på bred front. Vissa länder behöver jobba mer med sina politiska åtgärder och regelverk. Hur system för energilagring ska utformas mer allmänt behöver också klargöras, liksom vilken roll dessa distribuerade energiresurser ska spela inom ramen för elnätets struktur.

Rapporten kommer lägligt, eftersom den än en gång pekar på de viktigaste områdena vi behöver fokusera på. I november genomförs FN:s 26:e klimatkonferens, COP26, i Glasgow. Viktiga punkter på dagordningen blir den aktuella IPCC-rapporten och Parisavtalets artikel 6, som behandlar internationell handel med utsläppsrätter och som det inte gick att få uppslutning kring. Evenemanget blir därför en lika stor händelse som COP21, och kan svetsa samman världens ledare ännu mer i kampen mot klimatförändringen. Konferensen är också den första kontrollstationen för Parisavtalet, där länderna redogör för vilka åtgärder de vidtagit, och för de brister som kan finnas. Här finns chansen att inte bara vidgå de tillkortakommanden som IPCC-rapporten pekar på, utan också utveckla en ny framtidsstrategi.

Företagen i världen är många. Vart och ett ansvarar för en liten del av de åtgärder som behöver vidtas för att motverka klimatförändringen. Lösningen blir sannolikt en kombination av många olika typer av åtgärder. I vår egen bransch ska Nilar vara en nyckelaktör, som tillhandahåller reglerkraft genom att integrera förnybara energikällor och energilagring i kraftnätet, och som gör nätet stabilt och flexibelt. Vi utvecklar batterier som är återvinningsbara och anpassade för en cirkulär ekonomi. Med kontinuerlig innovation bidrar vi till att utveckla branschen, leverera bättre resultat och optimera resursutnyttjandet. Som IPCC uttrycker det: ”Vissa förändringar i klimatsystemet går inte att stoppa. Men en del av dem kan dämpas och andra kan stoppas genom att minska uppvärmningen.” Vi ska vara en del av lösningen.

 

 


Batterier från Nilar installerade i den svenska paviljongen i Dubai

Under Expo 2020 i Dubai visar Sveriges paviljong upp samarbetsvilja genom förnybar energi. Som den officiella batterileverantören har Nilar installerat ett hållbart energilagringssystem för att fungera sömlöst tillsammans med solpaneler skickligt integrerade i paviljongstrukturen och en intelligent EnergyHub för optimering av energianvändningen. Den svenska paviljongen är placerad i utställningsområdet Hållbarhet. Detta internationella evenemang startar den 1 oktober och sträcker sig över 6 månader.

Sveriges paviljong är den enskilt största investeringen i export och investeringsfrämjande från den svenska regeringen och bygger på idén om att utveckla smarta städer inom de skandinaviska skogarna. I paviljongen, kallad ”The Forest”, symboliserar det fantasifulla trälandskapet en metafor för synergin i en biocirkulär ekonomi, som visar hur teknologier kan samspela genom innovativ life science och smarta städer.

Nilar är hedrade över att vara en av de teknologier som exemplifierar expertisen i Sverige vid detta globala evenemang. Energilagringssystemet i paviljongen visar Nilar Hydrid® teknologin med modulär och bipolär konstruktion som en miljövänlig och pålitlig kraftkälla med väsentliga säkerhetsfördelar. De sofistikerade övervaknings- och kontrollsystemen säkerställer säker och tillförlitlig drift samt sömlös integration i större lösningar. Nilars batterier omfamnar filosofin om cirkulär ekonomi som ett centralt tema i all design och innovation.

Sverigepaviljongen belyser förnybar energi. Det inkommande solljuset utnyttjas genom 1000 kvadratmeter solpaneler inbäddade i taket och fasaden från Soltech Energy AB. EnergyHub, som tillhandahålls av Ferroamp, hanterar strategiskt energin från solcellsanläggningarna för att driva Sverigepaviljongen och optimerar energiförbrukningen genom användning av energilagringssystemet från Nilar. Paviljongen förkroppsligar den synergistiska andan i Sverige och demonstrerar ett komplett system, framtaget genom ett samarbete mellan de tre svenska innovatörerna. Lär dig mer om möjligheterna med en gemensam lösning från de tre innovatörerna genom följande film:

 

För att läsa mer om vilka upplevelser Expo 2020 erbjuder, klicka här.


Meet a Nilar employee – Anders

How would you describe yourself?
I’m very result oriented, analytical, and calm. I like transparency and teamwork.

What led you to work in the energy storage industry?
It was appealing to me to be a part of the journey of transitioning to renewable energy. There’s so much innovation and things happening in this industry; I appreciate feeling like I contribute to a positive societal development.

What appealed to you most about becoming a Nilar employee?
Nilar is in the industry which I was looking to join. Aside from that, I was looking to work for a company where I thought that I would fit in and be able to contribute. I thought that Nilar was in the perfect expansion phase where my knowledge and previous experiences would allow me to contribute a lot; I’ve experienced leadership roles in expanding phases before. I find it very satisfying handling the different problems and possibilities that comes going from a startup phase to a more mature company.

What do you think are small things that everybody can do to live more environmentally friendly? How do you set an example?
The biggest transition is that we need to step away from thinking through a consumer perspective. Focus needs to change from purchasing new things to instead repairing and maintaining the items that we have already purchased. We need to, in a sense, go back to how we lived about 100 years ago. Back then, we didn’t have any other alternatives but to take care of our possessions; now we need to do that for the environment.

What are the most critical changes you see that need to be done to slow down global warming?
I think what is being produced on larger scales also needs to be reparable. It can be more expensive to produce something with a longer lifespan, but I believe we all need to step in that direction. I think Nilar sets a good example here; our batteries last. All companies will have to adapt a similar strategy to compete in the future. In the big picture, the answer to this question is that we all must take this seriously; it should not just be for the sustainability representatives of a company. It seemed like companies were working towards solutions to these questions just to look good before, but now companies are doing it because the situation is serious.

What do you look forward to the most with joining the journey Nilar is on?
To handle the growth journey, build up our teamwork and doing this journey together.

What motivates you?
I am motivated to reach goals and acquire great teamwork in different aspects. I want to build a good team that helps each other develop and learn. What we can accomplish together is truly motivating; we can achieve so much more as a team than on an individual level.

What is the most common misconception about your role?
When it comes to Nilar, one common misconception could be that we are only delivering batteries. All products today have services around them in one way or another. To be able to truly enjoy your battery, you should use consulting, support and monitoring services. The ample support available allows you to get the true value of the hardware.

Early mistakes that you learnt from in your career?
Since I graduated as one, I was very “engineery” when I first started working. I had believed there was only one truth and solution. However, the more I’ve worked, the more I’ve come to understand that it is about creating a workplace where you constantly learn and develop. The world is ever-changing. It’s not most important to find one perfect solution; it’s more about finding a solution that is good enough to tweak. It should be fun to have different ideas and we should pick the best idea to try out, regardless of who came up with the idea. There should be no prestige in it but rather the solution that evolves to be the greatest one.

Your favorite book?
It’s hard to pick one favorite. However, a good book that I read recently was Ålevangeliet. It’s a book about the world’s most enigmatic fish – the eel. I liked it because it was exciting to read about different things being highlighted about the eel. I like to read or listen to stories where someone passionately talks about a subject that is new to me; it’s like being introduced to someone else’s small little universe.

A secret talent?
I’m very good at sailing. In fact, I recently joined the World Cup in ORC Off shore sailing.

What’s the best thing about working at Nilar?
That there’s always a lot of things happening. We are in a great phase of expansion. Plus, there’s a great sense of togetherness within the company.


Nilar Industry Highlights – Climate Change Cannot be Ignored

Despite all the other serious things occurring around the world, a subject consuming a large amount of the scientific community has been climate change. In the last couple weeks, there was a noticeable surge in the conversation, and it is no coincidence. Recently, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) of the United Nations released their sixth assessment report, and it has been one of the more definitive and direct analyses on the global situation. Instead of implying that there are many factors and humans are one of the contributors, this report is declarative that the evidence of humans as a cause for climate change is overwhelming. This unambiguous statement by the scientific community within the IPCC cannot be ignored.

The IPCC was originated with the purpose of compiling research to assess the current state of global warming. The goal behind their work was to provide countries, and more specifically policymakers, with the necessary knowledge and guidance to make informed decisions. From a diverse group of the contributors representing multiple countries around the world, the IPCC has released multiple informative reports over the years. As data analysis and modeling has progressed with technology improvements, their evaluation capability has evolved as well. With higher confidence than in previous publications, the IPCC group had concluded that the human-induced climate change was the main driver of the weather and climate extremes in every global region.

The exhaustive report contains a lot of details along with summaries for specific audiences. One of the primary indicators of climate change is the global surface temperature. In a nutshell, this is global warming, a term popularized in the 80’s after a NASA climate scientist utilized it in Senate testimony. It seems to be common knowledge that this temperature is increasing overall, but there has been more emphasis on it since the Paris Agreement at the United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP21) in 2015. Some of the updated data and models from the IPCC are reflected in Figure SPM.1b below. The upward trend of the black line coincides with the progression of technological advances like the commercialization of the car and airplane, the invention of the consumer computer, and the world wide web. As seen in the graph, the average global temperature change is steadily increasing, reaching 1.26°C in 2020, warming at a higher rate than any time in the last 2000 years. In this and past reports, the IPCC acknowledges the dangers of that temperature change reaching and exceeding 1.5°C, providing scenarios of what they predict can happen in various regions around the world.

In the past, the issue of increased greenhouse gases was referred to as global warming, but that term is limiting. The phrase “climate change” encompasses all aspects of long-term change in the Earth’s climate. In Figure SPM.9 of the IPCC report, shown below, there is a pictorial representation of the predicted future changes in the global climate. The background shading in the graph represents all the regions that have potential to be affected by each climate-impact driver (CID) and the overlaying bars are the ones that will be. From this graphic, it can be seen that all regions will experience at least 5 CIDs changes over the next 20-30 years. Also, ten of the CIDs listed will affect virtually all regions (96% according to the IPCC). The mean surface temperature was already explored, but this includes the decrease in ice, frost, and snow as well as the increase of coastal flooding and erosion. Most of these predictions are considered high confidence, and none are low confidence. This means that without significant intervention, the changes highlighted are the likely future. To better visualize the temperature and precipitation affects, the IPCC created a unique tool, the interactive atlas, to see how different scenarios shape the world (interactive-atlas.ipcc.ch).

At the time of the Paris Agreement, multiple countries acknowledged the need for universal action with respect to climate change. Many world leaders formalized their commitment to slow the rise in global temperature to less than 2°C and to establish a methodology to keep it from growing again. The framework was encouraging and there have been many regulations and policies developed to lay the groundwork. However, one of the glaring takeaways from the IPCC analysis was that despite all the global efforts in decarbonization, there is a need for more aggressive action. Within the IPCC investigation, all the models were updated to reflect the current state of temperatures and emissions, updating the predictions of the future. It became clear that the emission excess was still a problem, with key issues slowing progress. There is overwhelming and conclusive evidence that human influence has caused sustained changes to all the major elements of the climate system and continues to do so. There is embedded uncertainty in the path forward as new technologies advance since the infrastructure needed to accelerate their adoption is still in flux. The national policies and regulations within some countries need further development and the general definition of storage and its role as a distributed energy resource need clarification within the grid structure.

The report does seem timely in reiterating the central points to focus upon. There is the 26th United Nations Climate Change Conference of the Parties, known as COP26, coming up in Glasgow in November. With key subjects like this IPCC report and the unfinished Article 6 from the Paris Agreement defining the rules for international carbon markets, this single event is expected to be as significant as COP21, further uniting world leaders against climate change. This event serves as the first checkpoint of the Paris Agreement progress, with each country presenting what has been done and owning up to any shortcomings. This will be an opportunity to not only acknowledge the deficiencies highlighted in the IPCC report but also strategize on a fresh approach from here.

There are many companies around the world, each tackling a small proportion of the actions needed to combat climate change. The belief is that the solution will be a combination of many approaches. In our sector, Nilar’s goal is to have a pivotal role in renewable integration and energy storage for dispatchability as well as grid stability and flexibility. With our battery development anchored in recyclability and circular economy design, we want our continuous innovation to help drive the industry forward, improving performance and efficiency. As the IPCC concluded, “there’s no going back from some changes in the climate system. However, some changes could be slowed and others could be stopped by limiting warming.” We plan to be part of the solution.

 


Nilar Industry Highlights – Electrification is driving the energy revolution in transportation

Electrification is driving the energy revolution in transportation

After widespread recognition that swift CO2 emission reduction was imperative to mitigate global warming, a transition from fossil fuels sources to electricity is environmentally beneficial. This has significant influence on the major energy systems around the world. Technological advances in power, transportation, and renewable energy are advancing with the goal of CO2 mitigation in mind. There are multiple aspects to consider in each sector as they try to implement electrification.

Within the transportation sector, there is the addition of electric vehicles (EVs) and their complementary chargers. This transition to EVs serves as a direct replacement of fossil fuel burning cars. On the surface, this seems like an impactful change; there are no direct emissions from electric vehicles. However, studies vary greatly on the conclusions about emissions when EV production and manufacturing location are accounted for.  Within a 2019 analysis in Germany, it was found that their EVs run on electricity that was at least 50% produced by coal and natural gas. Also, many of the battery cells within Germany’s EVs were outsourced from countries with high energy consumption and emissions in cell production when compared to the fabrication of a combustion engine. Findings like these instill doubts on the actual environmental benefits of EV use. However, this is constantly improving over time. There is obvious variation from region to region, especially as different countries are carrying out decarbonization efforts in their electricity generation. The German study found that despite these doubts, the EV has a climate advantage in any scenario over its entire life. This benefit grows with renewables being used behind the EV component manufacturing as well as in the electricity used to charge the EV in operation. The main conclusion was that cradle-to-grave transparency would benefit everyone in understanding the true carbon footprint.

The study in Germany compiled data from multiple EV analyses over time. Using this information, they were able to create the infographic shown above which compares the emissions of a compact class gasoline vehicle (purple) to a similar size EV (green) in an urban setting over the lifetime mileage. At approximately 38 000 kilometers, the cars reach an equivalent emissions level. The study made sure to point out that urban travel varied from vehicle use profiles studied which is why they emphasized the difference of 29% at 100 000 kilometers. This aligned with some of the battery life spans within the various studies compiled. Per the graph above, for those EV designs that can supersede that limit, the projected emissions difference reached nearly 43% at 200 000 kilometers. From information like this, it is easy to see the direct benefits of replacing fossil fuel transportation with electric vehicles.

To support the growing EV demand and truly integrate them into society, there is a need for strategically placed chargers to be incorporated, to start, in all urban areas. For the public to fully embrace this transition, the infrastructure needs to be created to not make owning an EV a burden. If the sources of electric charging are limited, then the potential for an EV lifestyle is diminished. The transition to EVs can lead to a 38% increase energy consumption by 2050, according to the National Renewable Energy Laboratory. To achieve an increase like this while also striving for carbon neutrality, there is a need to expand the electrical grid to ensure it can handle the increased load by introducing renewable energy resources but also ensure this integration of intermittency is not problematic by embracing energy storage for dispatchability.

It is easy to identify these needs, but it is not simple to actually make them happen in practice. Transmission lines will need to be built out and fortified for greater capacity to accommodate prevalent renewables and increased electrification. Microgrid networks will need to be expanded to help with power reliability on a utility level, especially in remote areas.  The integration of energy storage is vital to address any time-of-day constraints imposed by renewable generation as well as providing wholesale arbitrage, balancing and flexibility. To achieve the benefits of energy storage integration, the industry as a whole needs to standardize the approach to energy storage at least to some level. In the US, there are states that do not even address energy storage as a concept which leads to uncertainty for installers, where other parts of the country set unrealistic expectations leading to dissatisfaction. This kind of regional variation leads to inconsistent system design and evaluation. In multiple countries, resources are being dedicated to aligning the variety of stakeholders for a consistent approach to these infrastructure needs. The hope is that this foundational framework will allow expedient integration of energy resources to mitigate climate change.

At Nilar, we see the increased interest in electric vehicles and the associated infrastructure upgrades as a step forward for the environment. Our battery can serve as one of the contributors to the future, powering a strategic network of EV chargers and providing flexibility for grid management challenges. There is a belief that any step forward will further encourage decarbonization efforts. There will be increases in recyclability and circular economy design, which Nilar embraces in our battery development. Continuous innovation will drive the industry towards improving performance and efficiency. Electrification is the future so let’s get it right.

 


Meet a Nilar employee – Nils

What led you to work in this industry?
I always had a general interest in environmental questions, finding ways for the world to operate more sustainably. Working at Nilar helps me to contribute within my work; our company’s goal and vision are motivating for me.

What’s most fun about your job?
My tasks vary greatly. I get to talk to so many nice people from all over the world. My suggestions to improve ways of working to help everyone from electricians to end customers are being heard and implemented; therefore, I feel valued and motivated.

What’s the most common misconception with your role?
A lot of people don’t realize the severity and responsibility that my role contains. It’s extremely important that I guide installers correctly and provide the right information. We always work with highly knowledgeable and educated installers. It could also be hard to understand just how broad my role is and what kind of issues we handle. All issues are of high technical degree; my role is to guide solutions to be optimized, identify next steps depending on solutions, as well as general assistance during installation.

Can you mention an educative project from your studies?
I achieved a Bachelor of Science in Mechanical Engineering at Uppsala University. At first, I pursued a Master of Engineering and tried “tekniksprånget,” which is a government-funded program where you are given four months to explore working at a place related to your studies; that’s when I realized what I want to do. I worked with a lot of mechanical engineers who inspired me. The education offers broad opportunities, it feels safe, established and enjoyable! During my studies, I did one year as an exchange student in Canada where I studied German, Digital Art, Programming, etc., which I have made good use of in my current role. My thesis was about 3D printing and creating prototypes which I also have used when suggesting improvements.

Who inspires you?
Myself in ten years, who I aspire to be.

A good book you’ve read?
I just finished reading Inferno by Dawn Brown. I like it since it takes place in the real world. You can follow the story figuratively by looking at the streets where the scenes take place in Google Maps, in that way you get a clearer image. The scenes take place in Venice and Florence which are very beautiful places that I have visited previously. Since the plot is about a world in a pandemic, it felt like a very good theme for the times we’re living in. I didn’t find the movie to be even close to as good as the book.

What motivates you?
I want to feel like I’m doing a great job. Since my job is a lot about helping others, the appreciation I receive is motivating. My colleagues also motivate me along with the goals of Nilar.

What are you looking forward to this summer?
My vacation starts soon. Now that I’ve received the vaccine, I look forward to meeting family, relatives, and friends. We are going to our summer house, climbing mountains, and sailing.

A secret talent?
I can spit fire. Once I started learning how to juggle, I was hanging out with a crowd that knew some circus tricks who taught me. Below is some photographic evidence.

The best thing about working at Nilar?
The goal image of the company, the togetherness between employees, and the opportunity to help people from all over the world.

 


Nilar Industry Highlights – Why the entire world is progressing towards decarbonization

Why the entire world is progressing towards decarbonization

With all the scientific evidence amassed over time, the world is reaching an inflection point. Globally, carbon dioxide levels have risen approximately 20 ppm per decade since 2000, which is ten times faster than the sustained CO2 rise during the prior 800,000 years. The need for action was universally acknowledged with the signing of the Paris Agreement in 2015. This was a multi-nation commitment to slow the rise in global temperature to less than 2°C and to establish a methodology to keep it from growing again. Measured relative to the “pre-industrial period”, the temperature reached a 1°C change by 2017, with an additional half degree projected to occur within less than 25 years. Up until the Paris Agreement, there did not seem to be widespread recognition of the problem, or at least there was no palpable urgency. With the encouraging framework of this agreement, there is now a real drive towards true decarbonization.

Decarbonization is a word that encompasses all pathways towards reducing carbon emissions. This can be through the electrification of the transportation sector, replacing fossil fuel powered vehicles with electric vehicles. Another way to reduce fossil fuel dependence is to utilize renewable resources within the power sector. This involves implementing wind power, solar power, and biomass. The benefits of these renewable sources can be amplified using energy storage. On a smaller scale, efficiency improvement in equipment design, manufacturing processes, and building insulation and structure have enhanced proficiency and optimized the use of fossil fuels. Together, all of these steps are critical to slow the effects of these greenhouse gases on the global temperature.

With the adoption of the Paris Agreement, there was also the decision to have the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) assess the current state of the world, coming to a consensus on what is known and what requires more research. The IPCC is a group created by the United Nations to assess the science behind global warming. In 2018, the IPCC released a report compiled by 91 diverse contributors, representing 40 different countries and the scientific community. The goal was to provide countries, and more specifically policymakers, with the necessary knowledge and guidance to make informed decisions on paths forward. The report by the IPCC presented the urgency for decarbonization efforts. The global temperature, measured relative to the “pre-industrial period”, has reached a 1°C change by 2017, with an additional half degree expected to occur within less than 25 years. Even with immediate intervention, the global temperature is expected to reach a 1,5°C change before the mitigation efforts are perceivable. Therefore, the IPCC report explored what can be expected at 1,5°C and what are the risks if the temperature goes beyond that. Since each part of the world will have a different experience with climate change, there was a thorough analysis of different regions and what could be expected on multiple fronts.

Issues predicted in the report, that we will face even if the Paris Agreement goals are achieved, include the potential effects of a 1,5°C temperature change. With this temperature change we can expect the seasonal mean temperatures to increase by a few degrees. This may not seem like a big deal, but this could lead to drastic changes in ecosystems and in precipitation rates. We will see areas that will face more drought and others more susceptible to flooding. There will be changes to the natural habitat of multiple species with changing freshwater availability and altered climate for plant viability. There was also an interesting analysis on extreme poverty situations worldwide. Variations in climate can affect food availability, and quality, as well as the access and distribution of food. These are all side effects of the temperature changing crop yield and water quality, which also affect livestock availability and fishery output. Shortages of these items lead to higher costs. That is just scratching the surface of the many variables at play. The predictions of life if the temperature change were to exceed 1,5°C change were dire.

The framework of the Paris Agreement shows that there is commitment to decarbonization, but it is only a start. There will be a need for more strategic policy and infrastructure investment. Just as multiple nations came together to acknowledge that this problem is critical to address now, global citizens are realizing that they can be a part of the effort. One of the easiest ways to be a part of the solution is to increase the energy efficiency within your portion of the world. One approach is to pursue renewable energy integration into homes and businesses. This will not only help each home and business on an individual level by harnessing the power of an abundant resource for clean energy and costs savings, but this also contributes to stress reduction for the grid. At the industrial level, renewable integration will be one step towards decarbonization, but there will also be a pursuit of higher efficiency processes and equipment with low-to-no carbon emissions. Accepting our inevitable life at the global temperature change of 1,5°C will require some lifestyle changes for many. However, we are in the middle of a technological revolution that is needed to reach decarbonization so hopefully we can keep it going strong.