Chef för Internationella Energirådet lyfter vikten av europeisk batteriproduktion

Med dagens försämrade säkerhetsläge, en pågående energikris och omställningen till en helt fossilfri energiproduktion, måste Europa bli mer självförsörjande i strategiskt viktiga leveranskedjor och energiförsörjning. Det säger Fatih Birol, Executive director för Internationella energirådet (IEA) i en intervju i Financial Times (23/2 2023).

Birol menar att det finns mycket kvar att göra för att diversifiera energiförsörjningen och förespråkar en grön omställning som inte bara baseras på förnybara energikällor utan även säkerställer att fler vindkraftverk och batterier tillverkas i Europa. Dagens osäkra tider visar tydligt att vi inte längre kan vara beroende av globala leverantörskedjor och energiproduktion från enskilda länder. Allt detta lyfte Birol med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen när de träffades förra veckan i Bryssel.

”Vi går in i en ny tidsålder för tillverkning av ren energiteknik, där två supermakter är Kina och USA. Att förlita sig på ett enda land är alltid en dålig idé. Så om vi vill ha diversifiering är Europa en bra kandidat.” säger Fatih Birol.

Fler och bättre lösningar för energilagring bidrar till en ökad europeisk energitrygghet. Nilars batterier har en viktig roll när andelen förnybara och ofta oplanerbara energislag ökar. Dessutom är Nilar en av få batteriproducenter som har tillverkning i Sverige, och har en unik teknik som minskar behovet av råvaror och komponenter från regioner utanför Europa.

”Jag delar Birols bedömning att en europeisk batteriproduktion kommer bli strategiskt mer viktig de närmsta åren. Vår affärsidé bygger på en cirkulär produktionskedja, där tekniskt kunnande och produktion samlas i Gävle” säger Erik Oldmark, VD för Nilar International AB.

Länk till artikeln: https://www.ft.com/content/a3649a57-122b-4418-a44e-f306c194ad74


Nilars VD kommenterar bokslutskommunikén för 2022

Flera viktiga framsteg under ett utmanande 2022
2022 har varit ett speciellt och viktigt år i Nilars utveckling. Vi gick in i året med stoppad produktion och fortsatt stor osäkerhet i spåren av covid-19. Men resan som Nilar gjort under 2022 är på många sätt enastående. Som VD är jag stolt över att vi på kort tid lagt om strategin och inlett produktionen av nästa generations batteri, Nilar ReOx®. Faktiskt det enda batteri i världen som kan fyllas på med ny livslängd.

Den nya strategin utgår från vår expertis och kärnan i verksamheten – själva batteriet. Tillsammans med utvalda partners bygger vi skräddarsydda batterilösningar där Nilars batterier når sin fulla potential i smarta energilager. Med nästa generations batteri på plats erbjuder vi en högpresterande, säker och hållbar lösning som kan anpassas efter våra partners och kunders specifika behov.

En hållbar grön energiomställning
Den gröna energiomställningen är fortsatt en viktig drivkraft för batterimarknaden och vår affär. Nilars idé är att skynda på elektrifieringen och klimatomställningen. Vi gör batterier för hållbar energilagring vilket är avgörande för en klimatomställning som fungerar. Vi säkerställer att el finns när den behövs och inte bara när den produceras.

För att Sverige och Europa ska klara den gröna omställningen och samtidigt stärka sin globala konkurrenskraft kommer vår inhemska batteriproduktion att vara strategiskt viktig – inte minst i en omvärld där självförsörjning blivit mer betydelsefull.

Nilar har patent på en batteridesign som baseras på nickel. Fördelarna med att använda nickel är många; längre livslängd, mindre brandrisk och inte minst de stora mängder utvinningsbar nickel som finns i Europa. För oss är det viktigt att bidra till den gröna omställningen på ett hållbart sätt i form av nödvändig energilagring i våra energisystem. Detta med en teknik som har potential att bryta beroendet av insatsvaror från regioner där produktionen inte är transparent. Dessutom är vi ensamma med ett batteri som kan återvinnas och återbrukas flera gånger om. Det är hållbarhet på riktigt.

Nära fördubblad produktionstakt
På vår fabrik i Gävle producerar och utvecklar vi våra batterier med egna innovationer, patent och entreprenörskraft. I oktober gick startskottet för produktionen av nästa generations batteri, Nilar ReOx®. Detta är en viktig milstolpe i samarbetet med Enequi och ett första steg i en order om totalt 800 batterier med tillhörande mjukvara.

Efter årsskiftet kommer produktionstakten att öka ytterligare. Konkret handlar det om en nästan fördubbling från nivåerna i oktober. Utöver leverans till Enequi kommer batterierna som produceras nu att användas såväl i testsystem som integrationsprojekt, och ersätta gamla Nilarbatterier i äldre system.

Att produktionstakten i vår fabrik i Gävle nästan fördubblas är en viktig del i vår plan att systematiskt öka produktionen. Tillsammans med utvalda partners, så som Enequi, kommer vi fortsätta utveckla smarta
batterilösningar. Under det fjärde kvartalet inleddes ett nytt samarbete med nederländska Mc Energy. Projekten håller tidsplanen och i den här takten kommer vi vara redo att ta emot större ordrar 2023 med leverans under 2024.

Förstärkningar i ledningsteamet
Vi har också förstärkt vår ledning under året. I december 2022 tillträdde Ulf Sandegren som ny CFO för Nilar. Han kommer närmast från börsnoterade Hifab AB och har flera års erfarenhet av att utveckla ekonomi, finans, riskhantering, compliance och budgethantering på företag som Metria, Bankgirot och Capgemini. Som CFO, kommer Ulf att ha en viktig roll i implementeringen av Nilars nya strategi.

Rätt förutsättningar för 2023
Vi har mycket kvar att bevisa, men med en ny strategi på plats, en unik produkt som efterfrågas av marknaden och produktion som går enligt plan är vår utgångspunkt för 2023 väsentligt bättre än föregående år. Det finns fortfarande utmaningar framåt, men också goda skäl att se fram emot ett år där vi steg för steg kan pricka av de milstolpar som vi har satt upp.

Erik Oldmark, Vd Nilar

Läs hela bokslutskommunikén här


Indutecc väljer Nilar till smarta lösningar för energilagring

Nilar International AB kan i dag annonsera ett nytt samarbete med Indutecc Renewable Solutions, del av den nederländska industrikoncernen Schuurman Group. Samarbetet är långsiktigt och innebär utveckling av smarta energilagringslösningar för större industrier och kommersiella fastigheter. För Nilar innebär avtalet att företaget kan erbjuda konkurrenskraftiga och smarta energilagringslösningar till samtliga prioriterade marknadssegment tillsammans med utvalda partners.

Indutecc Renewable Solutions, är en del av den 100-åriga nederländska familjekoncernen Schuurman Group, och är specialister inom teknik och rådgivning kring solenergiinstallationer och energilagringssystem. Företaget levererar helhetslösningar med hög kvalitet med ansvar för hela värdekedjan från projektledning till driftsättning. Induteccs energilagringssystem, med en kapacitet på mellan 50–500 kWh, kan också integreras med solenergi för att sömlöst optimera energihanteringen i industriella och kommersiella fastigheter.

– Nilar ser en mycket positiv utveckling nu. Vi har inlett flera nya samarbeten, lanserat ett nytt batteri, parallellt med en stegvis ökad produktionstakt. Indutecc kommer att vara en viktig långsiktig partner, som både breddar våra kundsegment samtidigt som Nilars batterier integreras i en helhetslösning med mycket hög kvalité, säger Erik Oldmark, VD på Nilar International AB.

I ett första skede kommer Indutecc och Nilar att inleda ett utvecklingsprojekt för att testa och integrera batteriet i Induteccs egna energilagringslösningar. Dessutom förvärvar Indutecc ett antal energisystem från Enequi där Nilars batterier redan är integrerade, med målsättning att sälja ett trettiotal färdiga lösningar redan under 2023.

Nästa år planerar Indutecc att inleda försäljningen av en egen systemlösning där Nilars batterier är helt integrerade. I avsiktsförklaringen avser också Indutecc att köpa fler batterier från Nilar framöver samt en fortsatt gemensam utveckling av nya produkter med större lagringskapacitet, riktade mot en global marknad.

– Efterfrågan på energilagring ökar snabbt, inte minst till följd av höga energipriser och kapacitetstak i näten. Nilars batterier använder en unik teknik med flera fördelar inom säkerhet, hållbarhet och prestanda. Genom att integrera Nilars batterier i våra helhetslösningar kan vi erbjuda bättre lösningar till våra kunder, säger Rino van Deventer, VD på Schuurman Group.

Avtalet är Nilars tredje integrationssamarbete. Tillsammans med Enequi och Mc Energy erbjuder Nilar energilagringslösningar för fler prioriterade marknadssegment – från stora industriella kunder till privata villaägare.

Samarbetet är också ett viktigt steg i Nilars strategiska plan framåt. Noga utvalda samarbetspartners bygger avancerad mjukvara och systemlösningar, där Nilars säkra och hållbara batterier integreras i en helhetslösning, anpassade efter kundernas specifika önskemål.


Nilar fördubblar produktionstakten

I höstas inledde Nilar International AB produktionen av nästa generations batterisystem, det enda i världen som kan fyllas på med ny livslängd. I slutet av februari kommer produktionstakten att öka ytterligare till fyra produktionslinjer – nära en fördubbling av dagens volym.

– På vår fabrik i Gävle utvecklar och producerar vi ett av världens mest hållbara och säkra batterier. Fördubblingen av produktionstakten innebär också att vi ligger helt i linje med våra långsiktiga mål och plan för volymtillväxt, säger Erik Oldmark, VD för Nilar International AB.

Tillsammans med utvalda samarbetspartners bygger Nilar systemlösningar som fungerar i vardagen. Under 2022 inledde Nilar strategiska samarbeten med Enequi och McEnergy, som båda levererar kompletta batterisystem till hushåll, fastigheter och industrier. Med en ökad produktionstakt kommer fler batterier kunna användas i nya integrationsprojekt och testsystem tillsammans med Nilars partners. Produktionsökningen ger också kapacitet för nya projekt och samarbetspartners framåt.

Med egna patent utvecklas och tillverkas batterier som är säkrare och mer hållbara än de flesta andra på marknaden Att Nilar nu erbjuder nästa generations batteri innebär också flera viktiga kvalitets- och prestandaförbättringar för användare. En del av den ökade produktionen kommer därför gå till ett utbytesprogram, där batterier i vissa äldre system ersätts med uppdaterade batterier.


Samarbete med Mc Energy breddar användningsområdet för Nilars batterier

Nilar International AB har signerat en avsiktsförklaring med nederländska Mc Energy B.V., specialiserade på design och produktion av avancerade energilagringslösningar. Mc Energy utvecklar skräddarsydda energilagringssystem som framför allt riktar sig mot industriella användare. Detta är ett ytterligare steg i Nilars strategi att tillsammans med ett fåtal nära samarbetspartners utveckla säkra batterilösningar där Nilars stationära batterier når sin fulla potential.

– Avsiktsförklaringen är en milstolpe i Nilars strategiska tillvägagångssätt. Mc Energy kompletterar befintliga samarbeten och erbjuder ytterligare användningsområden för Nilars avancerade batteriteknik, säger Erik Oldmark, vd för Nilar International AB.

Mc Energy bygger batterilösningar som både kan installeras inomhus eller utomhus i container-enheter. Avsiktsförklaringen innehåller specifika områden för ökad samverkan, med projekt och initiativ inom tre på varandra följande områden:

  1. Ett ”Proof of concept”-projekt, där Nilar-batterier kommer att integreras och testas tillsammans med Mc Energys GridConn-lösning – själva hjärnan som styr batteriets i- och urladdning.
  1. Ett pilotprojekt där Nilar levererar batterier till 7 stycken Mc Energy BattPack 60-system. BattPack är ett komplett energilager och varje enhet innehåller 50 st Nilar-batteripack.
  1. Skapa förutsättningar för volymproduktion av hundratals Mc Energy BattPacks för att tillgodose marknaden med 10-tals MWh. BattPacks är baserade på andra generationens Nilar ReOx-batterier och batteristyrsystem.

Avtalet med McEnergy bekräftar att Nilar har ett starkt erbjudande. Efterfrågan på stationära batterier fortsätter att öka, speciellt när samhällets behov att planera sin energiförbrukning blir större av den europeiska energikrisen och en ökad andel fossilfri energiproduktion.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Oldmark, VD
+46 70 432 4444
erik.oldmark@nilar.com

Presskontakt:
Matilda Ekman Vråmo
+46 72-213 01 28
matilda.ekman.vramo@nilar.com

Om Nilar:
Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av batterier för stationära energilagringssystem. Energilagringssystem kan användas för att överbrygga obalanser mellan energiproduktion och efterfrågan för att till exempel förbättra utnyttjandet av intermittent elproduktion från förnybara energikällor, såsom solenergi och vindkraft, samt för att stötta det alltmer ansträngda elnätet. Nilars batteriteknik är baserad på nickelmetallhydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö- och säkerhetsprofil liksom hög prestanda. Företaget har sitt huvudkontor i Täby och den energieffektiva produktionsanläggningen som drivs av 100% förnybar energi är sedan 2012 belägen i Gävle, där företagets forskning och utveckling också äger rum.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. För mer information se www.nilar.com.


Nilar har startat produktionen av världens första batteri som kan fyllas på med ny livslängd

Nilar International AB i Gävle utvecklar batterier till energilagringslösningar för den gröna omställningen. Nu har tillverkningen av nästa generations batterier startat. Nilar är först i världen med en teknologi som gör att uttjänta batterier kan återställas och få tillbaka samma lagringskraft som ett nytt batteri. En första delleverans av batterier ska ske i vecka 44.

Nilar utvecklar, designar och producerar batterier för stationära energilagringssystem. Nu tar bolaget ett viktigt steg och inleder produktion av nästa generations batterilösning på anläggningen i Gävle. Batteriet är det första med en teknologi kallad ReOx, som möjliggör att uttjänta batterier kan fyllas på med gas för att återställa den ursprungliga batterikapaciteten. ReOx-teknologin har Nilar utvecklat i samarbete med forskare vid Stockholms universitet.

– ”Fram till idag har batterier som nått sin praktiska livslängd varit uttjänta och oanvändbara. Med ReOx-teknologin kan våra batterier återställas till sin ursprungliga lagringskapacitet minst 3 gånger, vilket kan förlänga livslängden med flera år. Det innebär både kraftigt minskad resursanvändning och stora kostnadsbesparingar för användarna. Det här är självklart ett stort och viktigt steg framåt för Nilar”, säger Erik Oldmark, VD på Nilar International AB.

Den order som nu produceras, tecknades i våras av Enequi. Det är startskottet för produktionen av det nya, världsunika batterisystemet med batterier och mjukvara anpassat för gaspåfyllnad vid den egna fabriken i Gävle. Ordern gäller totalt 800 batterier med tillhörande mjukvara, till 100 enheter av Enequis intelligenta energilager QuiPower Storage.

Smarta och hållbara batterier är en förutsättning för den gröna omställningen. Batterier behövs för att kunna lagra energiproduktion från förnybara energikällor som sol- och vindkraft och för att jämna ut obalanser i elnätet.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Oldmark, VD
+46 70 432 4444
erik.oldmark@nilar.com

Presskontakt:
Matilda Ekman Vråmo
+46 72-213 01 28
matilda.ekman.vramo@nilar.com

Om Nilar:
Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av batterier för stationära energilagringssystem. Energilagringssystem kan användas för att överbrygga obalanser mellan energiproduktion och efterfrågan för att till exempel förbättra utnyttjandet av intermittent elproduktion från förnybara energikällor, såsom solenergi och vindkraft, samt för att stötta det alltmer ansträngda elnätet. Nilars batteriteknik är baserad på nickelmetallhydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö- och säkerhetsprofil liksom hög prestanda. Företaget har sitt huvudkontor i Täby och den energieffektiva produktionsanläggningen som drivs av 100% förnybar energi är sedan 2012 belägen i Gävle, där företagets forskning och utveckling också äger rum.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. För mer information se www.nilar.com


Ny styrelseledamot hos Nilar

Man in a black suit is smiling and looking into the camera

Nilar välkomnar Peter Wesslau, vår nya styrelseledamot sedan juni 2022.  Wesslau är för närvarande VD på Rabbalshede Kraft AB och styrelseledamot för SmartInnovation Sweden AB. Han har haft ett brett spektrum av ledande befattningar på Vattenfall, inklusive Director of Controlling, chef för Offshore Portfolio and Transactions, Project Director för danska Kriegers Flak, Country Manager i Storbritannien och Irland och mer.

Nilars styrelse består av sex styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande. Ordföranden Gunnar Wieslander berättar att han ser fram emot att ha Peter i teamet: ”Med Peter Wesslaus omfattande erfarenhet och kunskap om energimarknaden och den pågående gröna omställningen är vi säkra på att han kommer att vara mycket värdefull för Nilar i genomförandet av vår nya strategi”.

Läs mer här om Nilars styrelse.


EU måste prioritera energilagring för att nå klimatmålen för 2030 och 2050

Seven EU Flags in front of a grey building

European Association for Storage of Energy (EASE) publicerade nyligen en studie för att uppskatta energilagringsmål för 2030 och 2050. Studien lyfter fram att det inte endast kan vara fokus på förnybara energikällor, utan att energilagring även måste prioriteras i takt med de befintliga klimatmålen. Detta är av stor vikt särskilt på grund av den påskyndade utbyggnadsplanen för förnybar energi i Europa.

Det är beräknat att år 2050 kommer minst 600 GW energilager att behövas i energisystemet. Detta kommer att kräva en ökning av lagringsdistributionen på minst 14 GW per år under de kommande nio åren. Detta är en stor ökning jämfört med de 0,8 GW per år av batterilagring som användes 2020. Enligt EASE måste lagring bli en politisk prioritering tillsammans med förnybara energikällor. Utan en strategi för lagring, kommer inte EU kunna uppnå klimatmålen, vilket innebär att exponeringen mot fossila energimarknader då kommer att fortsätta.

Läs mer här om studien och varför lagring måste prioriteras i förhållande till EU:s klimatmål.


Meet a Nilar Employee – Mattias Pettersson

Hur skulle du beskriva dig själv?
Jag är alltid ivrig att utföra mina uppgifter med resultat. Jag tror att jag är en ödmjuk person med ett stort intresse för alla tekniska frågor. Jag antar att detta började i min barndom. Jag monterade alltid ihop saker och satte ihop dem igen, vilket gjorde min mamma galen. Jag skulle ta isär väckarklockorna, min cykel, tv:n; ibland utan att kunna sätta ihop dem igen. Detta har naturligtvis utvecklats över tid till att bli ett mer användbart intresse.

Vad fick dig att arbeta inom energilagringsbranschen?
Jag tror att det var en allmän nyfikenhet på marknaden. Jag ville också ha möjlighet att få mer erfarenhet inom produktdesign mer riktad mot slutkunder. Jag gillar tanken på att vara nära en produkt som kan göra skillnad för människor, en produkt som jag kan vara stolt över.

Hur började din resa med Nilar?
Av en slump, antar jag. Det var en headhunter som kontaktade mig första dagen efter min föräldraledighet. Jag tror att jag från tidpunkten inte var intresserad från början men jag gick till intervjun av nyfikenhet på företaget. Väl där hittade jag många av pusselbitarna jag letade efter. Jag har nu varit här i mer än 2 år.

Hur skulle du beskriva det du gör?
I ett team på fyra är vi uppdelade efter funktion. Mitt primära fokus har varit batterikomponenter. Jag arbetar med kapslarna till batterimodulerna och utforskar därmed olika material. En vanlig missuppfattning om mitt teams roll är att vi kan svara på alla frågor om batteriets design. Det finns många aspekter utöver mekaniken som är orsaken bakom designen.

Vad är det häftigaste du jobbar med just nu?
Just nu ingår jag i ett team som jobbar med ett krypningsfenomen. Det kan se enkelt ut på ytan, men det finns så många faktorer inblandade. Vi tittar också på att utveckla nästa generations moduler.

Vad motiverar dig?
Tron på att ansträngning alltid gör en förändring till en bättre lösning. Utöver det så motivera min familj mig.

Tidiga misstag som du lärt dig av i din karriär?
Jag har lärt mig att alltid ta feedback från kollegor för att dubbelkolla en ritning innan den går till tillverkning. Det är aldrig en dålig idé att ha ett extra par ögon. Jag hatar att få reda på att jag missade ett litet hål månader senare. Detta är det bästa sättet att undvika så många problem som möjligt.

Din favorithobby?
Jag tycker om att köra motorcykel och vandra eftersom det ger mig energi. Jag har ägt en motorcykel de senaste åren men har haft körkort i 20 år. Jag tycker om att köra motorcykel på fritiden, men planerar även att göra en längre resa. Min dröm är att åka till Sydafrika och köra genom Kruger National Park. De har paketerade resor som inkluderar en hyrmotorcykel och gruppresa, med arrangemang i alla boenden. Att köra i en miljö med elefanter och giraffer längs vägen skulle vara fantastiskt. Vem vet, kanske när mina barn är äldre.

Vad är det bästa med att jobba på Nilar?
Jag tror att det är mina inspirerande kollegor och möjligheten att påverka företagets framtid. Vi har ett ungt, mångsidigt team och alla är öppna och ambitiösa att testa nya lösningar. Det är roligt att ha möjligheten att bidra till förändring och att sträva efter att hitta svaren.


Information till dig som äger ett energilager med batterier från Nilar

Information till dig som äger ett energilager med batterier från Nilar,

Vi vill göra er uppmärksamma på att Ni kan komma att bli kontaktade av vår samarbetspartner Granitor i samband med inspektionsarbete. Detta gäller enbart kunder i Sverige.

Vid frågor avseende detta, hänvisar vi Er till att kontakta vår supportavdelning på support@nilar.com.