Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har fler än 220 miljoner bekräftade covid-19-fall rapporterats sedan pandemins början. Fram till den 23 september 2021 hade 4 713 543 människor avlidit på grund av covid-19, en siffra som tyvärr fortsätter att öka. Det finns en medvetenhet om hur viktigt det är att minska spridningen av coronaviruset, och läkarkåren står i frontlinjen i denna kamp. Trots att de står i centrum för denna globala pandemi har 220 ledande medicinska tidskrifter känt sig tvungna att mana till åtgärder mot klimatförändringarna för mänsklighetens skull. Den 6 september publicerades en alarmerande ledare i 231 internationella tidskrifter samtidigt. Enligt ledaren är det största hotet mot folkhälsan i världen att världens ledare fortfarande inte har lyckats hålla den globala temperaturökningen under 1,5 °C och återställa naturen.

Detta exempellösa, samordnade upprop är riktat till alla världens ledare och återspeglar det grundläggande samförståndet inom läkarkåren. Tidpunkten valdes inte av en tillfällighet, eftersom ett sammanträde i FN:s generalförsamling inleddes den 14 september, följt av den mycket emotsedda 26:e partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (COP26) i Glasgow i november. I en diskussion om ledaren med Wall Street Journal konstaterade chefredaktören för New England Journal of Medicine: ”Det är uppenbart att klimatförändringen är ett problem. Men det är mindre uppenbart att det är ett folkhälsoproblem, inte bara en fysisk katastrof. Medierna inriktar sig mest på ansträngningarna att minska koldioxidutsläppen inom industrin. Hälsoeffekterna prioriteras dock inte så högt, eftersom det finns så många sammanflätade konsekvenser. Läkarkåren har länge försökt uppmärksamma världens ledare på detta, med en enträgenhet som endast har förändrats i takt med att stödet och enigheten har ökat. I ett tidigare brev i maj 2020 uppmanades G20-ledarna att vidta stimulansåtgärder mot pandemin för att också ta itu med de grundorsaker som ökade samhällets sårbarhet. De konstaterade att skyddet och främjandet av hälsan måste stå i centrum för den enorma finansieringen inom nyckelsektorer som hälso- och sjukvård, transport, energi och jordbruk.

I förhållande till den förindustriella perioden närmar sig den globala temperaturökningen 1,5 °C. Som Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har påpekat närmar sig världen ett krisläge om inget görs nu. Klimatförändringen är förknippad med meteorologiska och extrema väderhändelser. Stormar som enligt beskrivningarna inträffar ”en gång i livet”, ”en gång vart femtionde år” eller ”en gång per årtionde” kommer nu allt oftare. De lämnar inte bara död och förödelse efter sig, utan leder också till infektionssjukdomar, dödlighet i samband med värmeböljor och försämrad luftkvalitet, för att bara nämna några efterverkningar. I den hälsoinriktade ledaren framhävdes skillnaderna i den globala folkhälsan och att krisen på ett oproportionellt sätt påverkar länder och samhällen som har bidragit minst till problemen. Rikare länder kan uppnå stora utsläppsminskningar, men låg- och medelinkomstländer behöver stöd för att dessa insatser ska få någon allmän effekt. Höginkomstländerna måste göra mer och förbättra transport- och hälsoinfrastrukturen, produktionen och distributionen av livsmedel och finansmarknaderna för att skapa en hållbar, motståndskraftig och rättvis framtid.

Det finns onekligen en stor tacksamhet mot forskarsamhället och läkarkåren, som gemensamt bekämpade pandemin, tog hand om alla patienter och utvecklade vacciner. De fortsätter denna lovvärda kamp utan att ge efter. Klimatkrisen är dock ett stort orosmoment, och de kan inte låta världen kollapsa på ett område samtidigt som de kämpar på ett annat. Därför gick de ut med ett samordnat upprop. De förväntar sig inte något mirakel, utan en hållbar strategi som kan samordnas globalt. Det är avgörande att vi på ett genomgripande sätt förändrar vår livsstil, men det innebär inte ett slut på den. Som de konstaterar måste vi göra allt som står i vår makt för att underlätta omställningen till en hållbarare, rättvisare, motståndskraftigare och friskare värld. Efter forskarsamhällets entydiga konstaterande att det finns obestridliga belägg för att klimatförändringen orsakas av människan, är det nu dags för människan att få bukt med den. Här måste alla bidra med förenade insatser och angripa problemen från olika håll. Nilar bidrar till minskningen av koldioxidutsläppen och är hedrat av att vara en del av en nytänkande grupp som inte ger efter i sin strävan efter en bättre framtid.