Incitamentsprogram

Incitamentsprogram 2017

Extra bolagsstämman den 5 december 2017 beslutade att emittera teckningsoptioner i tre olika trancher, var och en bestående av 40 689 teckningsoptioner som kunde tecknas till en teckningskurs per teckningsoption om 14,20 SEK (tranch 1), 10,38 SEK (tranch 2) respektive 5,31 SEK (tranch 3). Teckningsoptionerna i de tre trancherna erbjöds till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Koncernen. En teckningsoption i respektive tranche medför rätt att teckna sex nya aktier i Bolaget till ett pris om 418 SEK per aktie och teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska ske senast den 5 december 2021 (inklusive) eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Totalt har 10 000 teckningsoptioner tecknats inom ramen för 2017 års incitamentsprogram. Om samtliga dessa teckningsoptioner nyttjas för teckning av nya aktier kommer antalet aktier att öka med 10 000 och aktiekapitalet kommer att öka med 10 000 SEK, innebärandes en utspädning om cirka 0,2 procent baserat på antalet aktier före Erbjudandet.

Incitamentsprogram 2021:1-2 (incitamentsprogram för anställda (LTIP) och styrelseledamöter)

Extra bolagsstämman den 12 mars 2021 beslutade att anta (i) ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget (LTIP) samt ett incitamentprogram för styrelsen i Bolaget. Totalt kan högst 95 000 teckningsoptioner emitteras under incitamentsprogrammen. Teckningsoptionernas värde beräknas med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell och har preliminärt bestämts till 20 SEK per teckningsoption. Per dagen för Prospektet har [89 682] teckningsoptioner tecknats av de teckningsberättigade. 

LTIP 2021 riktas till högst sex personer. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma följande kategorier av medarbetare: 

  • Kategori A, VD (högst 1 person), maximalt 20 000 teckningsoptioner;
  • Kategori B, CFO (högst 1 person), maximalt 15 000 teckningsoptioner; och
  • Kategori C, övriga ledande befattningshavare (högst fyra personer), maximalt 5 000 teckningsoptioner per person.

Incitamentsprogrammet för styrelsen riktas till högst sex styrelseledamöter enligt följande: 

  • Styrelseordförande, maximalt 15 000 teckningsoptioner; och 
  • Övriga ledamöter, maximalt 5 000 teckningsoptioner per person.

En teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av sex nya aktier till en teckningskurs om 450 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier under perioden 1 april 2024 till och med 30 september 2024.

Teckningsberättigade i Bolagets incitamentsprogram för ledande befattningshavare kommer att erhålla en engångsbonus av Bolaget vilken förväntas användas för deltagande i incitamentsprogrammet. Bolagets totala kostnad för denna bonus har preliminärt beräknats till 2,9 MSEK.

Bolaget har förbehållit sig rätten att återköpa teckningsoptionerna om deltagarens anställning eller uppdrag i Bolaget upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.

Om samtliga teckningsoptioner i incitamentsprogrammen för ledande befattningshavare och styrelse utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier att öka med [95 000] aktier och aktiekapitalet att öka med [95 000] SEK, motsvarande en utspädning om cirka [1,83] procent baserat på antalet aktier före Erbjudandet.

 2021:22021:12017:12016:1
Start date3/12/213/12/2112/5/174/29/16
End date9/30/249/30/2412/5/214/29/20
 
Share price (SEK)300300230100
Exercise price per share (SEK)450450418276
Volatility30,0%30,0%30,0%30,0%
Expected life (years)3,23,24,04,0
Risk free rate−0,37 %−0,37 %−0,15 %−0,15 %
Yield----
Market value per option according to Black-Scholes (SEK)20,0020,009,971,43
 
Number initially granted40 00055 000122 071261 571
Granted 2016---139 500
Granted 2018--10 000-
Granted 202136 00053 682--
Lapsed-4 000-1 318-112 071-122 071
Matured 2020----139 500
 
Outstanding per 7 April 202136 00053 68210 000-